Podrška nastavnika i saradnika Pravnog fakulteta protestima građana u Srbiji

Pridružujući se apelu kolega s Filozofskog fakulteta i Fakulteta političkih nauka, mi dole potpisani nastavnici i saradnici Pravnog fakulteta, svesni vlastitog univerzitetskog poziva – da školujemo buduće pravnike koji će se starati o zaštiti ustavnosti, zakonitosti, očuvanju vladavine prava i pravne sigurnosti – i profesionalne dužnosti da se oglasimo kadgod se pomenute vrednosti na sistematski način ugrožavaju, obraćamo se javnosti Srbije s uverenjem da postojeći nosioci vlasti – na čelu s Predsednikom Aleksandrom Vučićem – svojim kontinuiranim postupanjem doprinose razgradnji i zatiranju institucija ustavne demokratije.

Odredba Ustava Srbije prema kojoj „uređenje vlasti počiva na podeli vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku“ jeste već duže vreme mrtvo slovo na papiru, jer Predsednik Republike daje sebi za pravo da najavljuje promene u krivičnom zakonodavstvu i kaznenoj politici (iako je to nadležnost Narodne skupštine po čl. 99 st. 1 tač. 7); odbija ostavku ministra policije (iako su ministri za svoj rad odgovorni predsedniku Vlade, Vladi i Narodnoj skupštini po čl. 125 st. 3); „sa sigurnošću“ tvrdi da određena lica nisu krivičnopravno odgovorna (iako vlast presuđivanja pripada sudovima prema čl. 143 st. 1); daje izjave o napretku u istrazi (iako je prema slovu Ustava javno tužilaštvo državni organ koji goni učinioce krivičnih i drugih kažnjivih dela po čl. 156 st. 1).

Umesto da odredbu iz čl. 111 Ustava, prema kojoj šef države „izražava državno jedinstvo Republike Srbije“, shvati kao obavezu da podnese ostavku na mesto predsednika političke partije, Predsednik Republike koristi svaku priliku da istakne vlastitu stranačku pripadnost i pokaže otvorenu netrpeljivost prema političkim protivnicima.

Na taj način aktivno doprinosi klimi radikalne političke polarizacije društva u kojoj se svaka kritika nosilaca vlasti doživljava kao napad na državu. Ta opasna tendencija da se vladajuća politička većina i njen lider poistovećuju s državom u direktnoj je suprotnosti sa slovom Ustava koji kaže da „političke stranke ne mogu neposredno vršiti vlast, niti je potčiniti sebi.“ (Čl. 5 st. 4)

Zbog svega napred rečenog, Srbija je danas mesto na kojem je čitav set temeljnih političkih prava i sloboda doveden u pitanje. Iako Ustav garantuje da u „Republici Srbiji nema cenzure“ (čl. 50), sloboda mišljenja i izražavanja (čl. 46) je pod stalnim udarom, kao i sloboda naučnog i umetničkog stvaralaštva (čl. 73); medijske slobode su na najnižem nivou, iako prema slovu Ustava „svako ima pravo da istinito, potpuno i blagovremeno bude obaveštavan o pitanjima od javnog značaja i sredstva javnog obaveštavanja su dužna da to pravo poštuju“ (čl. 51); u takvim uslovima, najzad, i ustavna odredba koja kaže da su „izbori slobodni“ (čl. 52) postaje u velikoj meri obesmišljena.

Stoga mi dolepotpisani nastavnici i saradnici Pravnog fakulteta vidimo sadašnje proteste građana Srbije kao opravdan pokušaj da se politički život Srbije vrati u ustavne i zakonske okvire i da se stvore preko potrebne političke pretpostavke za demokratsko ustrojstvo i odgovorno delovanje svih državnih institucija.

1. akademik prof. dr Kosta Čavoški, redovni profesor u penziji
2. prof. dr Mirjana Todorović, redovna profesorka u penziji
3. prof. dr Stevan Lilić, redovni profesor u penziji
4. prof. dr Emilija Vukadin, redovna profesorka u penziji
5. prof. dr Ljiljana Radulović, redovna profesorka u penziji
6. prof. dr Radmila Vasić, redovna profesorka u penziji
7. prof. dr Dragor Hiber, redovni profesor u penziji
8. prof. dr Marija Draškić, redovna profesorka
9. prof. dr Nebojša Jovanović, redovni profesor
10. prof. dr Dragica Vujadinović, redovna profesorka
11. prof. dr Jasminka Hasanbegović, redovna profesorka
12. prof. dr Boris Begović, redovni profesor
13. prof. dr Aleksandra Jovanović, redovna profesorka
14. prof. dr Miodrag Jovanović, redovni profesor
15. prof. dr Ivana Krstić, vanredna profesorka
16. prof. dr Marko Davinić, vanredni profesor
17. prof. dr Tanasije Marinković, vanredni profesor
18. prof. dr Goran Dajović, vanredni profesor
19. prof. dr Danilo Vuković, vanredni profesor
20. doc. dr Milena Đorđević, docentkinja
21. doc. dr Miloš Milošević, docent
22. doc. dr Maja Lukić Radović, docentkinja
23. doc. dr Bojan Spaić, docent
24. doc. dr Miloš Zdravković, docent
25. doc. dr Svetislav Kostić, docent
26. doc. dr Sanja Gligić, docentkinja
27. Ana Odorović, asistentkinja
28. Nikola Ilić, asistent

Originalan tekst saopštenja i lista potpisnika objavljeni su 24.01.2019. na stranici Peščanik.net